Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden fietsen en accessoires

  Art. 1.           Definities

 • Verhuurder: M-accent vzw, fietsproject Viva Velo, Slachthuisstraat 2b, 9900 Eeklo.
 • Huurder: meerderjarig natuurlijk persoon handelend in eigen naam of als wettelijk orgaan van een rechtspersoon, bevoegd om de rechtspersoon te verbinden.
 • Fiets: door de verhuurder aangeboden fiets inclusief accessoires.
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder (een) fiets(en) verhuurt aan de huurder.  

Art. 2.            Toepasselijkheid 

 • Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten met betrekking tot fietsen, accessoires en alle extra diensten die tussen de verhuurder en de huurder hierrond worden afgesloten.  

Art. 3.            De (huur)overeenkomst 

 • Een huurovereenkomst aangegaan voor een periode en tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de verhuurperiode.
 • De huurovereenkomst wordt afgesloten door de betaling van de in de huurovereenkomst overeengekomen levering van goederen, diensten en waarborg(en).
 • Met de betaling van de huurovereenkomst wordt de huurovereenkomst bevestigd en worden de huurvoorwaarden aanvaard.
 • De huurovereenkomst wordt getekend door de huurder.  

Art. 4.           Prijs en prijswijzigingen 

 • De prijs voor verhuur van fietsen en accessoires en van bijkomende diensten (transport, verzekering, servicebeurten..) wordt overeengekomen in de huurovereenkomst.
 • Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (BTW, Taxen..) kunnen worden doorgerekend aan de klant.
 • De basis huurtarieven zijn op de zetel van afname geafficheerd.
 • Het staat de verhuurder vrij om aan de huurder kortingen toe te kennen. Deze kortingen zijn enkel geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk in de huurovereenkomst werden opgenomen.  

Art. 5.           Leveren van de fiets 

 • De fiets die de verhuurder levert is technisch en wettelijk in orde. De fiets is voorzien van een hoefijzerslot met sleutel. De fiets heeft een uniek nummer dat op het frame is geplaatst.
 • Indien de huurder de fiets onbeheerd achterlaat, dan is die verplicht alle bijgeleverde sloten te gebruiken.  

Art. 6.           Betaling 

 • De betaling van de huur, waarborg en eventueel andere diensten gebeurt altijd voor de overhandiging van de fietsen.
 • De waarborg wordt na de controle van de fiets geheel of gedeeltelijk teruggestort op het bankrekeningnummer van de huurder.
 • Het geheel of gedeeltelijk inhouden van de waarborg wordt geregeld in art. 10 van deze overeenkomst.  

Art. 7.           Annulatie of wijzigen van de overeenkomst 

 • Huurovereenkomsten kunnen gratis geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) worden geannuleerd tot 8 dagen voor de in de huurovereenkomst overeengekomen datum voor de levering van goederen en diensten.
 • Indien de overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan zullen toegestane volumekortingen worden aangepast i.f.v. de definitieve geleverde fietsen en diensten.
 • Bij de volledige of gedeeltelijke annulatie van de huurovereenkomst tussen 7 en 3 dagen voor de in de huurovereenkomst overeengekomen datum voor de levering van goederen en diensten wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, steeds een administratieve kost ingehouden van 20% van de waarde van de diensten opgenomen in de overeenkomst.
 • Indien de overeenkomst later geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, schriftelijk of door het niet ophalen van de aangevraagde goederen of diensten, dan wordt 50% van het totale bedrag (inclusief waarborg) ingehouden om de huurderving door de reservatie op te vangen.  

Art. 8.           Vastgestelde (verborgen) gebreken 

 • De inontvangstname van de fietsen en accessoires dekt alle zichtbare gebreken.
 • Indien de huurder bij het begin van de verhuurperiode toch gebreken vaststelt, die niet konden worden vastgesteld bij de inontvangstname, dan worden deze defecten, na melding ervan door de huurder gedurende de eerste week van het contract, gratis hersteld door de verhuurder. Dit artikel geldt niet voor schade veroorzaakt door de huurder of door derden. In het laatste geval geldt de regeling zoals die is opgenomen in art. 13.  

Art. 9.           Aansprakelijkheid 

 • De fiets(en) en accessoires door de verhuurder ter beschikking gesteld aan de huurder blijven steeds eigendom van de verhuurder.
 • De huurder dient als een goede huisvader voor de fiets(en) te zorgen en alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadiging, verlies of diefstal.
 • De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming.
 • Doorverkopen of onderverhuren is verboden. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.
 • De huurder is steeds aansprakelijk voor de naleving van het huurreglement, zelfs indien een derde gebruikmaakt van de fiets.  

Art. 10.        Waarborg 

 • Bij het afsluiten van de huurovereenkomst wordt een waarborg per geleverde fiets of voor de totaliteit van de overeenkomst vastgesteld, zoals geafficheerd.
 • De totaal verschuldigde waarborg kan afwijken van de geafficheerde bedragen bij het huren van meerdere fietsen en accessoires. Het is de verhuurder die de waarborgen vastlegt en kortingen op waarborgsommen kan geven. De waarborg per huurovereenkomst wordt uitdrukkelijk en schriftelijk in deze huurovereenkomst opgenomen.
 • De fietsen worden bij aanvang van de huurovereenkomst in goede staat bezorgd en voorzien van slot(en) en sleutel(s) aan de huurder. Bij de teruggave van de fietsen aan het einde van de huurovereenkomst, worden ze door de verhuurder nagekeken.
 • Indien herstellingen aan de verhuurde voorwerpen noodzakelijk zijn ten gevolge van schade andere dan deze die het gevolg is van gewone slijtage door normaal gebruik, dan worden de kosten hiervan van de betaalde waarborg afgetrokken, onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volledige schade die door zijn fout of nalatigheid aan de gehuurde voorwerpen werd veroorzaakt.  

Art. 11.        Transport 

 • Het transport van de gehuurde voorwerpen door de verhuurder naar een andere locatie dan de gewone verhuurpunten, wordt in de huurovereenkomst uitdrukkelijk geregeld.
 • Zowel de locatie van aflevering en/of ophaling, als de tijdstippen voor ophaling en levering van de gehuurde goederen worden schriftelijk in de huurovereenkomst opgenomen.
 • De huurder dient op de afgesproken tijdstippen op de afgesproken locaties te zijn om de gehuurde goederen in ontvangst te nemen dan wel in te leveren. Als dat niet zo is, zal een supplementaire forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend.
 • Het nazicht van de gehuurde goederen bij het einde van de huurovereenkomst en het akkoord tot vrijgave van de waarborg, zoals bepaald in art. 14 van deze huurovereenkomst, gebeuren in dit geval bij afhaling door de verhuurder.
 • In geval van laattijdigheid van de huurder wordt een wachtvergoeding aangerekend. Op zondag is een hogere wachtvergoeding verschuldigd.  

Art. 12.        Onderhoud van de fiets 

 • Het staat de huurder vrij de fiets op afspraak aan te melden voor een (extra) onderhoudsbeurt. De kosten voor dit onderhoud (werkuren en onderdelen) vallen ten laste van de huurder.
 • Bij verhuurovereenkomsten lange termijn is de huurder in elk geval verplicht tweemaal per jaar de fiets aan te bieden (in de herstelwerkplaats of andere in de huurovereenkomst opgenomen plaats) voor een gratis onderhoudsbeurt. Bij aanvang van de overeenkomst worden de data voor de onderhoudsbeurten op de onderhoudskaart vermeld.  

Art. 13.        Schade verlies en diefstal 

 • De fietsen worden bij aanvang van de huurovereenkomst in goede staat bezorgd aan de huurder.
 • De geleverde fiets is steeds voorzien van een slot.
 • De fietsen zijn, tenzij anders is overeengekomen in de huurovereenkomst, niet verzekerd tegen diefstal en schade.
 • De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan en verlies van de fiets(en) of onderdelen hiervan.
 • Bij verlies of diefstal van sloten of de sleutels worden de vervangingskosten aangerekend aan de huurder.
 • Bij verlies of diefstal van de fiets dient de huurder binnen de 24 u na kennisname van het verlies of de diefstal, aangifte te doen bij de Lokale Politie (met vermelding projectnaam en nummer van de fiets) en de verhuurder op de hoogte te brengen. Binnen de vijf werkdagen na het verlies of de diefstal wordt aan de verhuurder het bewijs geleverd van de aangifte bij de Lokale Politie en word(en)t de sleutel(s) van het (de) fietsslot(ten) overgemaakt aan de verhuurder.
 • Bij gebrek aan correcte aangifte en sleutel, zal de huurder een forfaitaire vergoeding betalen van 500 euro per gehuurde fiets. De huurwaarborg wordt tevens ingehouden.
 • Als de fiets binnen de 3 maanden wordt teruggevonden, dan wordt de forfaitaire vergoeding teruggestort aan de huurder. De eventueel gemaakte herstellingskosten worden afgetrokken van het forfait dat wordt teruggestort.
 • De huurwaarborg wordt steeds ingehouden bij verlies en diefstal.    

Art. 14.        Einde van de huurovereenkomst 

 • Het einde van de huurovereenkomst wordt bij de aanvang van de huurovereenkomst schriftelijk vastgelegd in deze overeenkomst.
 • De huurder is verplicht om bij het einde van de huurovereenkomst, de fiets(en) aan te bieden aan de verhuurder op diens hoofdzetel, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Bij het laattijdig inleveren van de fiets(en) of laattijdige verlenging van de huurovereenkomst, dan is de huurder een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van het dubbele van de normale huurprijs voor de verlenging van de huurovereenkomst onverminderd de betaling van de huur voor de periode tussen het einde van het contract en de inlevering van de fiets.
 • De huur wordt aan de huurder aangerekend tot het moment van de inlevering van de fiets.
 • Bij de inlevering van de fietsen aan het einde van de huurovereenkomst, worden ze door de verhuurder nagekeken.
 • Indien herstellingen aan de verhuurde voorwerpen nodig zijn ten gevolge van schade andere dan deze die het gevolg is van gewone slijtage door normaal gebruik, dan worden de kosten hiervan van de betaalde waarborg afgetrokken, onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volledige schade die door zijn fout of nalatigheid aan de gehuurde voorwerpen werd veroorzaakt.
 • Vroegere inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat er recht op huurprijsaanpassing bestaat.    

Art. 15.        Verlengen van de huurovereenkomst   

 • De huurder kan de huurovereenkomst enkel verlengen na toestemming van de verhuurder.  

Art. 16.        Betwistingen 

 • Alle betwistingen worden exclusief beheerst door het Belgisch Recht. De bevoegde Rechtbanken zijn de Rechtbanken van het arrondissement Gent en in voorkomend geval het Vredegerecht van Eeklo.    

Nuttige info:
Contactgegevens verhuurder:
M-accent vzw
Slachthuisstraat 2b
9900 Eeklo
Tel: 09 377 77 74
e-mail: info@vivavelo.be

Bij aangifte diefstal vermelden van de contactgegevens van de verhuurder en het registratienummer van de fiets (in de fiets gegraveerd) dat in de huurovereenkomst wordt vermeld.

Activiteiten

Nieuws

Nieuwe weg voor Viva Velo

Vanaf 1 april slaan we een andere weg in met het fietsproject van M-accent vzw, en focussen we ons opnieuw op fietsherstel en verkoop van tweedehandsfietsen. Fietsverhuur is enkel nog mogelijk op lange termijn.

 

Meer info

Fietsroute - Ontdek het Meetjesland

Fietsen in het Hinterland van Eeklo

We verkennen in deze route een stukje van het Meetjesland. Alles wat deze regio zo typisch kenmerkt, steekt in deze route! 

 

 

Meer info